ÚvodŠkolní klubO školním klubu

O školním klubu

Poslání školního klubu

 • K tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠK není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od něho odlišují. Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace a částečně také dohledu nad žáky.

 • Činnost ŠK je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy.

 • K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci prvního stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti školní družiny.

 • Činností vykonávaných ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠK (žáci dojíždějící nebo čekající na odpolední výuku).

Činnost školního klubu

Činnosti odpočinkové

 • klidné hry: četba knih a časopisů, řešení kvízů, rébusů, křížovek, hádanek

 • tematické hry: vypravování k udržování tradic, svátků, povídání o přírodě a zvířatech, o životě lidí, vlastní příběhy a zážitky

Činnosti rekreační

 • pohybové aktivity ve školním klubu

 • využívání tělocvičen, venkovní učebny a hřiště ZŠ pro pohybové a míčové aktivity

 • seznámení s počítačem a jeho ovládáním, rozvíjení tvůrčí schopnosti, postřehu, rychlosti a soustředění

Činnosti sebeobslužné

 • upevňování hygienických návyků a dodržování hygienických pravidel.

 • kulturní návyky - důsledné vedení ke zdravení, požádání, poděkování, omluvě, minimalizace vulgarismů v dětské mluvě, oslovování křestními jmény

Činnosti příležitostné (výtvarné a pracovní činnosti)

 • výroba předmětů na úpravu a výzdobu školního klubu k tradičním svátkům a ročním obdobím

 • účast v soutěžích vyhlášených školním klubem

Průřezová témata:

 • osobnostní a sociální výchova

 • výchova demokratického občana

 • výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 • multikulturní výchova

 • environmentální výchova

 • mediální výchova